TA 1 - Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Här hittar du aktuell information om delprojektet.

Kongress i Skåne - idag & imorgon!
Den 7 augusti 2012

TA1 har undersökt möjligheterna att utveckla kongressverksamheten i regionen mot bakgrund av att ESS och MAX IV etableras i Lund.
I rapporten Utveckling av kongressverksamheten i Skåne presenteras dagens kapacitet för att organisera stora möten samt vilka planer som finns i regionen för en vidgad kongressverksamhet.Nya rapporter om tillgänglighet & resmöjligheter
Den 7 augusti 2012

Delprojektet har låtit utföra beräkningar av tillgängligheten med kollektivtrafik till nordöstra Lund, vilket redovisas i rapporten Resmöjligheter med kollektivtrafik till Lund NE.

Beräkningarna är utförda av DANIELSONDOSK med hjälp av programmet ToppKoll. Beräkningarna visar restid mellan Lund NE och hållplatser i Skåne, grannlänen och östra Danmark.

Som jämförelse har beräkningar även gjorts för Lunds tätort, som visas i PM:et Resmöjligheter med kollektivtrafik i Lunds tätort till Lund NE.


Arbetsgruppsmöte den 19 juni 2012
Den 18 juli 2012

Minnesanteckningar från mötet hittar du här!Arbetsgruppsmöte den 24 maj
Den 18 juli 2012

Minnesanteckningar från mötet hittar du här!Livskraftiga orter, som effekt av ESS och MAX IV
Den 3 juli 2012

En ny, spännande och angelägen rapport från TA1: Livskraftiga orter - som effekt av ESS och MAX IV hittar du här

Skåne är idag en växande region, på väg att genomgå en förändring som kan få ytterligare konsekvenser för tillväxten på bostads- och arbetsmarknaden; etableringen av de högspecialiserade forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Utmaningen ligger i att kunna ta tillvara den potential som dessa medför i form av fler arbetsplatser i regionen och ökat behov av bostäder. För att kunna skapa en hållbar utveckling som inkluderar hela Skåne krävs att vi satsar på attraktiva stads- och boendemiljöer, där kollektivtrafiken har en avgörande roll.

För att få kunna ta tillvara effekterna av forskningsanläggningarna måste attraktiva och dynamiska miljöer skapas genom att stadsmiljön kring stations- och bytespunkterna i regionen utvecklas. I orter utanför Malmö/Lund, utmed kollektivtrafikstråk, ges goda förutsättningar för en hållbar utveckling och för attraktiva bostäder, arbetsplatser och verksamheter. Men kommunerna måste själva bidra till utvecklingen för att de positiva effekterna inte enbart ska hamna i Malmö och Lund.

Under 2009 stod det klart att två världsledande forskningsanläggningar, European Spallation Sourse (ESS) och MAX IV, kommer att byggas i Lund inom de närmaste tio åren. Tillsammans kommer forskningsanläggningarna MAX IV och ESS att bli ett nav i Europas infrastruktur för forskning. Regionens tillgänglighet och attraktionskraft är en nyckelfråga för att kunna attrahera kunniga människor till forskningsanläggningarna och det skånska näringslivet. Viktiga faktorer för att kunna locka människor till regionen är att erbjuda hög servicenivå, attraktiva stads- och boendemiljöer samt god infrastruktur.

Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur i samarbete med Strukturbild för Skåne, inom ramen för projektet ESS MAX IV i regionen – TITA med syfte att synliggöra olika strategier och verktyg för hur forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kan ge spridningseffekter i hela Skåne. Rapporten ger inspirerande exempel, tips och råd kring hur kommunerna konkret kan arbeta för att höja attraktiviteten i en ort.

 Effekter på bostadsbyggandet i Skåne
till följd av ESS och MAX IV

Den 21 juni 2012

Om möjligheter och hinder för ett ökat bostadsbyggande i Skåne handlar rapporten "Effekter på bostadsbyggandet i Skåne till följd av ESS och MAX IV" som tagits fram av TA1 i samarbete med Strukturbild för Skåne.

Ladda ned rapporten här!

Till artikeln "Lös bostadsfrågan - eller missa ESS effekten".
Samhällsplaneraren Inger Sellers berättar om de huvudsakliga utmaningar som regionens kommuner står inför då det gäller bostadsbyggandets koppling till tillväxt och regional utveckling.

 

 


 

Attraktiva städer
- med mötesplatser och stråk
Den 11 juni 2012 

Vad är möten, mötesplatser och stråk? Hur kan de bidra till en innovativ och attraktiv region?
Dessa frågor var i fokus då TA1 och TA3 i början av året arrangerade en gemensam workshop i Lund.
Arbetet under dagen har bland annat resulterat i broschyren "Attraktiva städer med mötesplatser och stråk". 

Ladda ned broschyren här!

Under workshopen diskuterades och skissades på gemensamma kartor över regionen. Det gavs stort utrymme för funderingar kring vilken roll deltagarnas egna kommuner, institutioner eller projekt har i helheten.
Utgångspunkten för arbetet var bland annat TI3:s rapport om "Mötesplatser och stråk - en forskningsöversikt" och grundfrågan - hur kan vi generera attraktiva regionala mötesplatser för att locka kreativa människor? Förhoppningen är att den nu nyligen färdigställda broschyren kan inspirera till fortsatt kreativt arbete i olika konstellationer.

 


 

 

Arbetsgruppsmöte den 24 april
23 maj 2012

 Minnesanteckningar och presentationer från arbetsgruppsmötet den 24 april finns nu tillgängliga nedan.

» Minnesanteckningar

» Projektledarens presentation

» Tillgänglighet Lund NE PP-presentation

» Bostadsmarknaden - delredovisning i pdf-format

 


 

Arbetsgruppsmöte den 22 mars
4 april 2012

Minnesanteckningar och presentationer från arbetsgruppsmötet den 22 mars finns nu tillgängliga nedan.

» Minnesanteckningar
» Projektledarens presentation
» FOJAB om ortsutveckling
» WSP om bostadsbyggande finns här! 
» Danielsondosk om tillgänglighetsanalyser
» WSP om trafikmodellanalyser

 


Nu är den här!
8 mars 2012

Kortversionen av rapporten "Vem kommer till Skåne? - som en effekt av av ESS/MAX IV-etableringen" är nu klar och finns tillgänglig för nedladdning här på TA1 egen sida.

» Ladda ned De kommer till Skåne som en effekt av ESS/MAX IV

 


 

Arbetsgruppsmöte 24 jan 2012
27 feb 2012

Minnesanteckningar och powerpointpresentationer över det skånska höghastighetsprojektet och SPIS finns nu tillgängliga.

» Ladda ned minnesanteckningarna från mötet!

» Ladda ned pp-presentation om SPIS!

» Ladda ned pp-presentation om höghastighetsprojektet!


NY RAPPORT
Transportinfrastrukturen med ESS och MAX IV - Förstudie
1 december

Tyréns AB har tagit fram en förstudie som belyser vad tillkomsten av ESS och MAX IV kan innebära för transportinfrastrukturen. Förstudien är en fortsättning på den tidigare genomförda snabbanalysen och pekar ut ett antal viktiga frågor att arbeta vidare med.

» Ladda ner rapporten som PDF
» Läs rapporten direkt på webbenNY RAPPORT
Vem kommer till Skåne - som en effekt av ESS/MAX IV etableringen?
1 december

Tyréns AB har på uppdrag av delprojekt TA 1 tagit fram en rapport som ska ge en bild av vilka människor som kommer att besöka eller bosätta sig i Skåne på grund av ESS och MAX IV samt hur näringslivet, arbetsmarknaden och bostadsmarknaden kommer att påverkas. Rapporten är skriven på svenska.

» Ladda ner rapporten som PDF
» Läs rapporten direkt på webben


Arbetsgruppsmöte
16 november

Dokument från TA 1 arbetsgruppsmöte den 16 november

» Ladda hem presentation av förstudie + workshop
» Ladda hem minnesanteckningarna från mötet


 

Arbetsgruppsmöte
20 september

Den 20 september hade TA 1 arbetsgruppsmöte där bland annat Lunds kommun presentaterade sitt strategiska utvecklingsarbete. Nedan hittar du alla presentationer från mötet.

» Ladda hem minnesanteckningarna från mötet
» Ladda ner bilagan "Förslag på aktiviteter"

» Ladda hem projektledarens presentation
» Ladda hem presentationen "Med spårvägen som ryggrad..."
» Ladda hem presentationen "Detaljplan för ESS-anläggningen"
» Ladda hem presentationen om Lund NE/Brunnshög
» Ladda hem presentationen "...Kunskapsstråket"


 

Snabbanalys infrastrukturen
Publicerat: 17 juni 2011

Tyréns AB har genomfört en snabbanalys av vad tillkomsten av ESS och MAX IV kan innebära för infrastrukturen lokalt och regionalt.

» Läs analysen här


 

Vad är på gång?
Publicerat: 20 januari 2011

Inom delprojektet är två analyser på gång. Den ena handlar om transportinfrastruktur och tillgängligheten till och från anläggningarna. Denna väntas vara färdig i slutet av mars. Den andra analysen ska ge en bild av vad nya boende och besökare kan komma att ha för behov och önskemål kring boende, samhällsservice, kultur- och fritidsutbud m.m. Syftet med analysen är att fånga upp de eventuella nya behov och krav som etableringen av forskningsanläggningarna kan leda till som det nu behövs planeras för.


 

Analys "Vem kommer till Skåne..."

Tyréns AB har fått i uppdrag att genomföra en analys för delprojektet. Arbetet pågår sedan januari 2011 och förväntas bli klart i juni 2011.

Tyréns AB har dessutom fått i uppdrag att genomföra en snabbanalys av vad tillkomsten av ESS och MAX IV kan innebära för infrastrukturen och tillgängligheten lokalt och regionalt. Analysen påbörjades i mitten av februari 2011 och beräknas vara klar i slutet av mars 2011.


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 Filer

© skane.com 2017