TA 2 - Markregister Syd

Här hittar du aktuell information om delprojektet.

Anteckningar från projektgruppsmötet 25 jan 2012
10 feb 2012
Under projektgruppsmötet visades den andra versionen av Markregister Syd (BETA 0.9) samt ändringar och förbättringar. Dessutom diskuterades innehållet i nästa version, BETA 0.91.

»Läs minnesanteckningarna här 


Anteckningar från projektgruppsmöte 21 nov
Den 21 november var det projektgruppsmöte i Staffanstorps kommunhus. Mötet hade som syfte att visa den första versionen (ALFA, 0.8) av Markregister Syd samt klargöra eventuella ändringar och förbättringar. Mötet hade även inriktningen att diskutera innehållet i nästa version, BETA 0.9.

 

 » Läs minnesanteckningarna här


3 oktober 2011
Projektet har efter sommarledighet haft fokus på att komma igång med systemutvecklingen, där Irene Rangel har fullt upp.

Projektet har gjort en ”nystart”, som har nämnts nedan, där vi hade projektgruppsmöte den 8-9 september. Syftet var att arbeta fram utseendet och interaktionen, tillsammans med projektgruppen, till det blivande Markregister Syd. Resultatet ska ligga till grund för utvecklingen av en kommunintern sida för inmatning av information och en extern webbsida för informationssökning, där etablerbar mark hanteras och presenteras för näringslivsetablering och bostadsbyggande.

Inriktningen var att titta på vilka behov som finns på Markregister Syd utifrån olika kategorier av identifierade målgrupper för Markregister Syd:
(målgrupperna presenterades i dokumentet ”Förstudie kring ett framtida digitalt markregister”)

  • Internationella företag
  • Nationella företag
  • Lokala företag
  • Offentlig sektor
  • Nyinvesterare
  • Etableringskonsult

Grupperna diskuterade vad som bör vara i tjänsten utifrån målgruppernas behov/efterfrågan samt utifrån de tre perspektiven: internationellt, nationellt och lokalt och hur de påverkar Markregister Syd och dess utformning, funktionalitet och olika delar.

Sammanfattningsvis resulterade mötet i ett flertal önskemål och idéer, som kommer att implementeras i det förslag som slutligen presenterades av projektledaren. Detta förslag var framtaget innan mötet. Förslaget godtogs av gruppen, med vissa justeringar enligt önskemål.

» Mer information om resultatet hittar du i minnesanteckningarna (PDF)

I projektet har även en kravspecifikation ställts samman utifrån det som beslutats efter förundersökningen. Dokumentet är ett levande dokument, vilket kan göra att ändringar kan ske.

» Kravspecifikation Markregister (PDF)

Enligt planen ska en första version för test och informationsinmatning (ALFA) vara färdig under oktober/november 2011. En körbar och visningsbar version (BETA) är planerad till januari/februari 2012.

 


 

22 juni 2011
Markregister – ett exempel på framgångsrik samverkan

Ett av de viktigaste syftena med TITA-projektet är att få aktörerna i Skåne och Blekinge att samverka för att tillsammans skapa så stora ringar på vattnet som möjligt av etableringen av ESS och MAX IV i Lund. Genom att samarbeta kan fler kommuner i regionen dra nytta av spin-off-effekterna av anläggningarna. Ett exempel på hur TITA aktivt kommer bidra till ökad samverkan är delprojektet Markregister Syd.

» Läs artikel om Markregister här

 


 

10 juni 2011
Grunden till en kravspecifikation är under bearbetning och ska vidareutvecklas tillsammans med projektgruppen efter sommaren och semester, för att utvecklingen av Markregister Syd ska kunna inledas september 2011.

Irene Rangel har anställts under projekttiden som systemutvecklare. Hon börjar sin anställning den 1/9 2011.

Det har bildats en projektgrupp på 15 personer (17 inkl projektledning) från 11 kommuner, där de 6 kommuner som ska ingå i fas 2, ”Pilot-gruppen”, medverkar.

 


 

9 maj 2011
Förstudien, som WSP-Group utförde i början av året, markerade slutet på fas 1. Den presenterade två alternativ avseende utformning av ett framtida digitalt markregister. Utifrån förstudiens förslag utarbetades ett beslutsunderlag för det fortsatta arbetet.

Förslaget har presenterats för politisk styrgrupp, strategisk arbetsgrupp och utskottet, vilka samtliga godtog förslaget. Pia Kinhult har även skickat ut ett brev till alla ledare i kommunerna med information, se nedan. Förslaget innebär att en person ska anställas under projekttiden som systemutvecklare.

Information kommer till att gå ut till samtliga kommuner i 9 maj, där upplägget förklaras övergripande. Det ska även bildas en aktiv projektgrupp på 10-15 personer, där de 5-8 kommuner som ska ingå i fas 2, ”Pilot-gruppen”, medverkar. Gruppen ska innehålla en bred kompetens, som arbetar med inom följande roller på kommunerna.

  • Näringsliv
  • Geografiska IT-system
  • Mark & exploatering
  • Plan & bygg

Ett samarbete med TI1 Mottagarorganisation Syd har inletts, för att få en gemensam grundutformning på de externa webbplatserna.

» Läs rapporten från förstudien
» Läs Pia Kinhults brev

 


 

23 januari 2011
Förstudien kring ett markregister är igång och resultat av denna kommer att presenteras i början av mars. Nästa steg är att titta på tekniska lösningar för ett markregister.

© skane.com 2017