TI 3 - Mötesplats Lund NE

Här hittar du aktuell information om delprojektet.

2 x seminarium den 27 september
Partnerskapet och branschorganisationer bjuds den 27 september in till seminarie kring arkitektur, stadsbyggnad och möteskultur samt till samtal om ett framtida kunskaps- och besökscentrum.

På förmiddagen bjuds det på sammanfattning av det arbete som gjorts inom delprojekt TI 3. Flera av författarna till rapporter som tagits fram finns på plats för att berätta om sitt arbete. Läs programmet här.
Tid: 27 september kl 9-12. Plats: Domkyrkoforum, Lund.

I anslutning till ESS och MAX IV planeras ett kunskaps- och besökscentrum med förutsättning att ta en europeisk tätposition i dialogen mellan forskning och det omgivande samhället. Under eftermiddagen presenteras för första gången en förstudie kring ett sådant centrum. Kom och ge input till det fortsatta arbetet!
Tid: 27 september kl 12.30-15. Plats: Domkyrkoforum, Lund.  

För mer information och anmälan, kontakta Susanna Hansson: susanna.hansson@lund.se. 

Kreativa mötesplatser Lund NE/Brunnshög
TITA:s delprojekt TI 3 har som övergripande syfte att finna framgångsfaktorer för hur Lund NE på bästa sätt kan utvecklas till en regional och internationell mötesplats. För att utveckla nya idéer och lyssna till forskarnas behov så har en intervjustudie av gästforskares behov av mötesplatser genomförts. Kunskapen från studien är tänkt att användas för att möte forskarnas behov på bästa sätt samt som idéutveckling om hur den nya stadsdelen i norra Lund kan utvecklas.

Ett tjugotal intervjuer har genomförts med gästforskare vid MAX-lab och andra internationella forskningsanläggningar. Den största gruppen gästforskare är de som kommer till anläggningen under en kortare period och deras behov är mer likartade jämfört med långvariga användare där behoven är mer individbaserade. Studien konstaterar att gemensamma utrymmen främjar spontana möten och motverkar känslan av isolering. Gästforskarna efterfrågar närhet till grönområden och service i nära anslutning till anläggningarna. Utmaningen består i att skapa ett mervärde åt vistelsen som gör gästforskarna intresserade av att återkomma till regionen.

Intervjustudien Kreativa mötesplatser Lund NE/Brunnshög - en intervjustudie med användare av MAX-lab och andra forskningsanläggningar finns att ladda ner här. 

ExpoLunds första workshop lockade många
Poppis & spännande! Expolunds första workshop lockade många till Skissernas museum.

Ta chansen! Läget för att skapa ett science center i Lund kunde inte vara bättre. Det var budskapet från de internationella experter på "Science for society" konceptet som i fredags deltog i delprojektet ExpoLund:s första workshop.

Professor Per-Edvin Persson, direktör för Heureka Science Centre utanför Helsingfors, är entusiastisk inför tanken att skapa en vetenskaplig besöksanläggning i Lund.
- Ni har en unik chans att etablera ett science center i direkt anslutning till ESS och MAX IV, sa han då han under fredagen den 27 januari deltog i TI3, Mötesplats Lund NE workshop på Skissernas museum.

Han borde veta. Efter tjugo års verksamhet har upptäckarglädje, inspiration och att värdesätta vetenskap blivit Heurekas viktigaste ledord.
- Det handlar hela tiden om dialog och utbyte mellan besökarna, forskarna, samhället och oss, underströk Per-Edvin Persson.
Förstudien för ett science center här är i full gång. Att intresset för frågan är stort visade inte minst den stora uppslutningen till studiens första workshop om. Projektledaren Elisabet Johnsson hälsade ett 50-tal deltagare från Lunds Universitet, Region Skåne och Lunds kommun välkomna.

Science for society
De två internationella experter de kommit för att höra var förutom, Per-Edvin Persson, även Antonio Gomes da Costa. Han är projektledare för Places, ett EU-projekt med syfte att förbättra kunskapsspridning. Projektet har fått igång samarbeten mellan städer, medborgare och forskning. Syftet är att visa hur vetenskap kan förbättra livet, till exempel miljön, hälsan och vår användning av informationsteknologi.
- Förutsättningarna är fantastiska här, menade Antonio Gomes da Costa och fortsatte:.
- Här blir vetenskapen synlig i era storskaliga forskningsanläggningar och ni har ett stort forskningsuniversitet i direkt närhet.

 Karl McFaul från ESS i samspråk med Antonio Gomes da Costa från EU-projektet Places.


 

Om ExpoLund
Publicerat: 15 nov 2011

ExpoLund planeras i direkt anslutning till ESS och MAX IV lab. Det ska bli en stor besöksanläggning som förklarar hur forskningsanläggningarna fungerar och vilka experiment som utförs. Det ska också finnas spännande sätt att få reda på mer om vad forskningen lett till för konkreta resultat: nya material, ny teknik, nya landvinningar.

På ExpoLund möts många kunskapsturister från hela Europa, forskare från hela världen och skolungdomar från regionen. Och de möts kring molekylernas okända världar här i Lund.

En förstudie pågår för närvarande. Koncept, finansiering och huvudmannaskap är huvuddelar i denna studie som ska vara slutförd i augusti 2012. Projektledare är Elisabet Johnson, Lunds Universitet.


 

 

coLAB CITY - en jämförande studie av forskningsmiljöer

På uppdrag av TI 3 har Smog studio producerat skriften coLAB CITY, där forskningsmiljöers potential som mötesplatser studeras. Man lyfter bland annat fram tre viktiga t:n för framgång när det gäller mötesplatser: tänka, tala, testa. Resultatet bygger på studier av tio kända internationella forskningsmiljöer och visar att alla tre aktiviteterna ska kunna ske i ett kreativt samspel för att mötesplatsen skall vara framgångsrik. En annan viktig aspekt är relationen mellan forskningsmiljöerna och den omgivande staden samt vikten av att överlappa traditionella gränser för att skapa den samarbetande staden. Rapporten kan du läsa här.  

 


 

 

Internationell workshop om rummets möjligheter

Den 14-15 september anordnade delprojekt Mötesplats Lund NE en internationell tvärvetenskaplig workshop som samlade studenter från olika discipliner för att spekulera kring rummets möjligheter att stimulera innovation. Genom att identifiera ett antal karaktärsdrag som har visat sig stimulera innovativa beteenden byggde de medverkande storskaliga installationer i Universitetshusets atrium. Syftet var att undersöka hur rum kan svara upp mot specifika beteenden, men också hur beteenden överlappar och interagerar med varandra så att rumsliga synergier kan uppnås.

- Studenternas tänk kring sitt arbete inspirerade oss jättemycket, säger Eva Dalman, delprojektledare för Mötesplats Lund NE.

Några ledord för kreativa rum utkristalliserades, till exempel att det ska finnas trygga och otrygga vrår, öppenhet och slutenhet och pratigt och tyst. Motsatspar som ger den öppenhet och lekfullhet som är grunden för nytänkande.

 


 

Workshop 29 juni 2011

Den 29 juni hölls en workshop i Simrishamn kring arkitektur, stadsplanering och kunskapsöverföring.
» Läs dokumentation från mötet här

» Läs artikel från mötet här

 

 


 

20 Januari 2011

Inom kort kommer en analys genomföras där man ska studera några forskningsmiljöer potential som mötesplatser. Resultatet av analysen kan sedan ligga till grund för planering av Lund NE och andra platser i Skåne. Denna studie är en av tre som beräknas vara färdiga att presenteras till sommaren.

 


 

 

 

© skane.com 2017